WEDSTRIJDREGLEMENT

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door The 12th Player BV, met maatschappelijke zetel te Auguste Reyerslaan 70, 1030 Brussels en het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen zijnde 0750.515.526 (hierna te noemen als de ‘organisator’).

2. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel daarvan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken als de omstandigheden dat vereisen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijk evenement. Druk- of spelfouten, drukfouten of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als reden voor welke verplichting dan ook van de organisator.

3. Er wordt geen correspondentie (per post, e-mail of telefoon) aangegaan met betrekking tot de wedstrijdvoorwaarden, de organisatie en / of de resultaten. Alle aanvullende aankondigingen en / of publicaties met betrekking tot deze wedstrijd maken deel uit van de algemene voorwaarden. Alle beslissingen van de kant van de Organisator zijn zonder verhaal.

4. De wedstrijd kan worden georganiseerd door alle inwoners van het Belgische grondgebied, behalve het personeel van de organisator, de bedrijven (inclusief personeel) die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd, en alle familieleden (di personen die op dezelfde plaats wonen als de woonplaats) van deze uitgesloten categorieën. Als de deelnemer jonger is dan 18 op het moment

van binnenkomst, moet die deelnemer uitdrukkelijke toestemming hebben van zijn of haar ouders en/of voogd en deze toestemming moet op verzoek van de organisator worden getoond. Deelname is exclusief werknemers van The 12th Player BV.

Door deel te nemen aan de wedstrijd stemmen deelnemers in dat de sponsor en zijn respectieve reclame- en promotiebureaus, de The 12th Player BV entiteiten geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enig persoonlijk letsel of materiële schade of verliezen van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, gevolgschade, incidentele of punitieve schade die kan worden volgehouden door deel te nemen aan de wedstrijd. Bovendien zijn de sponsor en zijn respectieve reclame- en promotiebureaus niet aansprakelijk voor eventuele aanvullende aspecten van de wedstrijd.

Door deel te nemen aan de wedstrijd en een prijs te accepteren, stemt de winnaar hierbij in met redelijk gebruik door Eleven van de foto, stem, beeltenis en / of afbeelding van de winnaar, de inhoud van het deelnameformulier en de naam en leeftijd van de winnaar zonder verder compensatie voor toekomstige promotionele activiteiten.

5. De speciale voorwaarden voor deelname zijn vastgelegd in de competitie zelf. Deze voorwaarden zijn van toepassing bovenop deze algemene voorwaarden. In geval van een conflict tussen de speciale en de algemene voorwaarden, prevaleren de speciale voorwaarden. Er is geen verplichting om te kopen voor de wedstrijd, tenzij anders aangegeven. Late reacties of inzendingen worden niet in behandeling genomen.

6. Geen enkele prijs kan worden ingewisseld voor contant geld of andere betalingen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die kan worden gevraagd om zijn of haar identiteit voor dat doel aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn of haar prijs als de deelnemer die prijs niet binnen 10 dagen na de sluitingsdatum van de competitie ophaalt, tenzij voor de competitie een andere tijdsperiode of procedure is vermeld. In dit opzicht behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer die zich kwalificeert als de winnaar.

7. In geval van misbruik, bedrog of vals spelen, behoudt de Organisator zich nadrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer of deelnemers onmiddellijk uit te sluiten van deelname aan deze en / of andere wedstrijden georganiseerd door de Organisator.

8. Elke deelnemer verleent de Organisator automatisch en onvoorwaardelijk, eenvoudig door deelname, toestemming om zijn of haar naam, adres en, indien van toepassing, foto, evenals zijn of haar identificatie als deelnemer aan of winnaar van deze wedstrijd te publiceren, en geeft afstand van alle rechten in dit verband.

9. De persoonlijke gegevens van de deelnemers die de organisator verzamelt, vallen onder de toepassing van artikel 4.1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand dat kan worden doorgegeven aan derden en / of kan worden gebruikt voor intern gebruik en / of gebruikt voor direct mailing-doeleinden. De deelnemers hebben gratis toegang tot hun gegevens en, waar nodig, om wijzigingen en / of verwijderingen aan te vragen.

10. Als deelname aan de wedstrijd inhoudt dat materialen worden verzonden of geüpload, geeft de deelnemer automatisch aan de Organisator alle intellectuele rechten op het materiaal kosteloos, waarbij deze van toepassing zijn voor de hele periode en gedurende de volledige periode dat dergelijke rechten geldig zijn, voor gebruik in het kader van de concurrentie en zonder verdere beperkingen en zo breed als toegestaan door de wet. De deelnemer garandeert hierbij, voor alle andere auteursrechteigenaren, dat zij hun rechten met betrekking tot het materiaal overdragen op dezelfde manier aan de organisator. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te reproduceren, te verspreiden en / of te wijzigen of om dergelijke acties op het materiaal te laten uitvoeren met behulp van alle media en processen en om dit op alle dragers te doen.

Elke deelnemer bevestigt dat hij of zij van tevoren toestemming heeft gekregen van de personen die in het materiaal zijn geportretteerd om het materiaal voor de wedstrijd in te dienen of te uploaden en te publiceren in alle media (print, websites, apps, tv, radio, enz.) Die worden gebruikt door de Organisator, de daaraan gelieerde ondernemingen en / of derden. Als minderjarigen in het materiaal worden afgebeeld, bevestigt de deelnemer dat hij toestemming van zijn ouders of voogd heeft gekregen.

Het door de deelnemer ingediende materiaal mag op geen enkele wijze een respectloze situatie ten opzichte van derden weergeven of een risicosituatie weergeven voor de deelnemer of een andere persoon die in het materiaal voorkomt. Er mogen geen merken verschijnen, afgezien van die van de Organisator, voor zover het gebruik ervan deel uitmaakt van de competitie, en in meer algemene zin mag er geen visueel element in het materiaal voorkomen dat de privacy of de rechten van derden in gevaar brengt. Het materiaal mag geen lasterlijke, aanstootgevende, pornografische, racistische, schokkende, illegale of immorele elementen bevatten. Geen enkel wettelijk toegestaan product of situatie mag zichtbaar zijn.

De organisator behoudt zich het recht voor om het materiaal dat niet voldoet aan de voorwaarden in deze algemene voorwaarden te verwijderen en de betreffende deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname aan deze of andere wedstrijden.

11. Als de technologieën en / of media van derden voor deze wedstrijd worden gebruikt, betekent dit geenszins dat dergelijke derden deel uitmaken van deze wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de wedstrijd, is de organisator de enige organisator.

12. Door deel te nemen aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich ertoe om deze voorwaarden onvoorwaardelijk en volledig te aanvaarden. Als deze wedstrijd een wedstrijd is die online, telefonisch of per sms wordt gehouden, betekent deelname aan de competitie dat de beperkingen van internet, sms en IVR-verkeer worden geaccepteerd, zijnde de technologische prestaties, het risico van onderbrekingen en, meer in het algemeen zin, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht met behulp van sms of IVR-technologie. Bijgevolg kan de organisator in geen geval aansprakelijk worden gesteld.13. Bijzondere voorwaarden:

13.1. De competitie wordt gespeeld op de landingspagina welkom.elevensports.be/nfl-trip
13.2. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.

13.3. Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer een kennisvraag invullen en het geschatte aantal deelnemers invullen.

13.4. De competitie begint op 1/09/2023 en eindigt op 31/9/2023 om 23:59 uur.

13.5. Wordt als de winnaars beschouwd: de persoon die de kennisvraag correct beantwoord hebben en de beste schatting hebben gemaakt van het aantal deelnemers.

13.6. De winnaars hebben recht op de volgende prijs:


- Ga met de trein naar Frankfurt op zaterdag 4 november.
- Verblijf twee nachten op wandelafstand van het Deutsche Bank Park.
- Geniet op match day van een onvervalste NFL-ervaring met een tailgate party voor kick-off en natuurlijk, de hoogmis zelf in één van de mooiste stadions van Europa.
- Geen zorgen over vervoer tussen station, hotel en stadion: dat is allemaal inbegrepen.
- De dag na het spektakel keer je terug naar België.


13.7. Afgezien van de algemene uitsluitingsmogelijkheid zoals voorzien in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, kan de organisator ook teams en / of deelnemers op elk moment uitsluiten omdat hun gedrag in het kader van deze wedstrijd niet voldoet aan algemeen aanvaarde sociale en ethische normen (en bevat onder andere lasterlijke, aanstootgevende, pornografische, racistische, schokkende, illegale of immorele elementen), zoals de keuze van de teamnaam.

13.8. De deelnemer aanvaardt dat de organisator alleen de organisator van deze wedstrijd is en niet van het evenement met betrekking tot de prijs en dat de organisator bijgevolg in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die voortvloeit uit deelname aan het evenement.

13.9. De winnaars worden op de hoogte gebracht via het telefoonnummer of e-mailadres dat op de landingspagina van de wedstrijd is ingevoerd.

13.10. Als binnen 6 uur na sluiting geen contact kan worden opgenomen met de winnaar, behoudt de organisator zich het recht voor om de oorspronkelijke winnaar te annuleren, een andere winnaar te selecteren en de prijs toe te kennen.


Top