1. Over ons

1.1. Hallo en welkom in de wereld van DAZN. Wij zijn een abonnementsdienst die is ontworpen om onze abonnees toegang te bieden tot een breed scala aan sportevenementen uit de hele wereld, die via onze website en/of onze app worden gestreamd naar een reeks apparaten, zoals via internet verbonden tv's, computers en andere platforms („DAZN-dienst”).

1.2. DAZN Limited is een onderneming van de DAZN Groep, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en kantoorhoudende te 12 Hammersmith Grove, London, England, W6 7AP, met btw-nummer GB945612024.

1.3. De DAZN-dienst wordt u aangeboden door DAZN Limited („wij”, „ons”). Wij (en niet een derde betalingsprovider) zijn als enige verantwoordelijk voor de levering van de DAZN-dienst.

1.4. Lees deze Gebruiksvoorwaarden („Voorwaarden”) voordat u zich abonneert op de DAZN-dienst. Voor alle duidelijkheid: aanbiedingen, promoties of kortingen die u ontvangt kunnen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die deze voorwaarden vervangen of aanvullen. In geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden.

1.5. Iedere andere dienst die door DAZN Limited of een andere onderneming van de DAZN Groep wordt geleverd en die haar eigen voorwaarden heeft, wordt beheerst door die voorwaarden en maakt geen deel uit van de DAZN-dienst (tenzij die voorwaarden en bepalingen uitdrukkelijk anders bepalen).2. Belangrijkste gebruiksvoorwaarden

2.1. Voor de DAZN-dienst wordt een aantal betaalde abonnementen aangeboden waarvan de prijs en de rechten (zoals toegang tot sportinhoud, functionaliteit en/of andere functies) worden beschreven bij de inschrijving daarvoor, of in andere communicatie die aan u beschikbaar wordt gesteld voorafgaand aan de inschrijving op het abonnementsplan (elk een „Betaald abonnement”). Bepaalde sportevenementen zijn mogelijk alleen beschikbaar op ‘pay-per-view’-basis, waarvoor aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zoals uiteengezet voorafgaand aan de inschrijving („Aanvullend evenement”). In bepaalde gebieden bieden wij ook een gratis abonnement aan, waarvoor aanvullende voorwaarden kunnen gelden („Gratis abonnement”). Specifieke details over uw abonnement vindt u in de rubriek “Mijn Account”.

2.2. Wij stellen audiovisuele verslaggeving van sportevenementen (zowel ‘live’ als ‘on-demand’), audiovisuele hoogtepunten van sportevenementen en andere gerelateerde content beschikbaar als onderdeel van abonnementsplannen en Aanvullend evenementen op de DAZN-dienst (de „Inhoud”) waarvan de samenstelling en beschikbaarheid in de loop der tijd kan variëren. Inhoud is onderworpen aan bepaalde beperkingen, waaronder maar niet beperkt tot territoriale beperkingen, d.w.z. elk gebied zal verschillende rechten beschikbaar hebben. Een overzicht van rechten die voor u beschikbaar zijn in uw gebied als onderdeel van abonnementsplannen kan worden bekeken op de website van DAZN voordat u zich aanmeldt.

2.3. Wij behouden ons het recht voor om de prijs voor Betaalde abonnementen en Aanvullend evenementen te wijzigen (zoals hierna uiteengezet in artikel 4.8), onze abonnementsplannen te wijzigen (inclusief de toevoeging of verwijdering van een abonnementsplan(nen)) en/of rechten (zoals de sportinhoud, functionaliteit en/of andere functies) van uw abonnementsplan op enig moment te verwijderen of te wijzigen.

2.4. U moet een account registreren om van de DAZN-dienst gebruik te kunnen maken. Om een account te registreren:

(a) wordt u verzocht om bepaalde informatie te verstrekken (zoals uw e-mailadres) en een wachtwoord aan te maken; en (b) kan u gevraagd worden om de door u verstrekte informatie te verifiëren als onderdeel van onze beveiligingsprocedures. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de gegevens die u bij de registratie van het account heeft verstrekt, kan u worden gevraagd om de door u verstrekte informatie te verifiëren als onderdeel van onze beveiligingsprocedures.

2.5. U kunt geen account bij ons registreren als u handelt voor doeleinden in verband met uw handel, bedrijf, ambacht of beroep (en u bij het registreren van een account en/of het aanmelden voor een abonnementsplan of Aanvullend evenement aangeeft dat u dat niet doet).

2.6. Tenzij anders vermeld in uw abonnementsplan, zijn uw accountgegevens persoonlijk voor u en mogen zij met niemand worden gedeeld en niet toegankelijk worden gemaakt voor anderen.

2.7. U mag de DAZN-dienst alleen gebruiken in het land waar u uw DAZN-account heeft aangemaakt. Wanneer u tijdelijk in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte („EER”) aanwezig bent kunt u, indien u bent geverifieerd als zijnde gerechtigd tot portabiliteit (zie onze Veelgestelde vragen over dit onderwerp) kunt u toegang krijgen tot de DAZN-dienst waarvan u in uw eigen land (d.w.z. waar u uw account heeft aangemaakt) gebruik maakt, ongeacht of deze versie van de DAZN-dienst gewoonlijk beschikbaar is in die EER-lidstaat of niet.

2.8. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende redenen: wijzigingen in de regelgeving, wijzigingen in de dienst en om beveiligingsredenen.

2.9. Herzieningen van deze Voorwaarden, eventuele materiële wijzigingen in de aard van uw abonnementsplan (maar niet voor alle duidelijkheid wijzigingen in de Inhoud die kan variëren zoals in artikel 2.2 hierboven) en eventuele wijzigingen in onze betalingsvoorwaarden voor Betaalde abonnementen (met inbegrip van het te betalen bedrag)) zullen ten minste 30 dagen voordat deze van kracht worden door ons aan u worden meegedeeld via een e-mailbericht aan het meest recente e-mailadres dat wij van u hebben. U wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard indien u ons niet binnen deze periode van 30 dagen uw opzegging overeenkomstig artikel 5 meedeelt.

2.10. De DAZN-dienst en alle Inhoud die via de DAZN-dienst wordt bekeken zijn uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Indien u een abonnee bent, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot de DAZN-dienst en voor het bekijken van de Inhoud die aan u beschikbaar wordt gesteld (afhankelijk van het abonnement dat u hebt) op een ‘streaming-only’-basis. Behalve de voorgaande beperkte licentie wordt geen enkel recht, titel of belang aan u verleend of overgedragen. U gaat ermee akkoord de DAZN-dienst niet te gebruiken voor publieke optredens.

2.11. Ieder Betaald abonnement met een minimale initiële termijn wordt overeenkomstig artikel 5.2 automatisch verlengd (tenzij een van beide partijen ervoor kiest om het abonnement conform de Voorwaarden te beëindigen), onder de voorwaarde dat elke vereiste betaling die van tijd tot tijd verschuldigd is wordt gemachtigd door uw erkende betalingsprovider, of, indien van toepassing, van de geldigheid van uw abonnements- of promotiecode, en is te allen tijde onderworpen aan deze Voorwaarden. Voor alle duidelijkheid: betalingen voor Betaalde abonnementen en Aanvullend evenementen worden alleen geaccepteerd van een betalingsprovider die gevestigd is in het gebied van waaruit u zich wilt aanmelden voor de DAZN-dienst.

2.12. Gratis abonnementen blijven doorlopen totdat een van beide partijen ervoor kiest om deze conform de Voorwaarden te beëindigen.

2.13. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht gaat u ermee akkoord dat wij informatie delen met rechthebbende derden met betrekking tot de Inhoud die door u wordt bekeken bij het gebruik van de DAZN-dienst. Dergelijke informatie zal op anonieme basis worden gedeeld.

2.14. Indien u een Betaald abonnement heeft kunt u dit beëindigen in overeenstemming met artikels 5.2 en 5.3. Indien u een Gratis abonnement heeft kunt u dit beëindigen in overeenstemming met artikel 5.5. Ons recht om de overeenkomst te beëindigen is uiteengezet in artikels 5.2, 5.5 en 7.2. Indien wij uw overeenkomst met ons beëindigen anders dan ingevolge artikel 7.2.1, 7.2.2 en 7.2.3, en u een Betaald abonnement hebt of voor een Aanvullend evenement heeft betaald, heeft u mogelijk recht op een pro-rata terugbetaling van de door u vooruitbetaalde bedragen.

2.15. In het geval dat u uw verplichtingen krachtens artikel 2.5, 2.10 en/of 7.1.1 niet nakomt, in het bijzonder door de Inhoud publiekelijk beschikbaar te stellen in commerciële ruimten (zoals restaurants, bars, hotels, clubhuizen, speelhallen, fitnessstudio's, ziekenhuizen, enz.), hebben wij het recht van u te eisen dat u ons, als forfaitaire schadevergoeding, een bedrag betaalt dat wordt berekend door de waarde van een enkelvoudige maand voor dat abonnementsplan (zoals uiteengezet op de DAZN-dienst), te vermenigvuldigen met twintig (20), voor iedere vastgestelde schending in de voorgaande 12 maanden, voor zover het toepasselijk recht dat toestaat. De forfaitaire schadevergoeding is ook verschuldigd indien u een derde in staat stelt een deel van de Inhoud in commerciële ruimten openbaar te maken door de derde partij uw gebruikersaccountgegevens te verstrekken. U gaat ermee akkoord dat de forfaitaire schadevergoeding redelijk en proportioneel is om ons te beschermen tegen ongeoorloofd en frauduleus gedrag. Het opleggen van de forfaitaire schadevergoeding doet geen afbreuk aan enig ander rechtsmiddel dat ons krachtens deze Voorwaarden of anderszins ter beschikking staat.3. Privacy

3.1. Ons privacybeleid is beschikbaar op https://www.dazn.com/en-GB/help/articles/privacy-global („Privacybeleid”). Uw privacy en uw persoonlijke informatie zijn belangrijk voor ons. Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt zal worden behandeld conform ons Privacybeleid, waarin wordt uitgelegd welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen, hoe en waarom wij dergelijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe u contact met ons en de toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen als u een vraag of klacht hebt over het gebruik van uw persoonlijke informatie.4. Financiële gegevens

4.1. Uw betaling heeft alleen betrekking op toegang tot het betreffende abonnementsplan en/of Aanvullend evenement (indien van toepassing). U bent volledig verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot en apparatuur benodigd voor het gebruik van de DAZN-dienst. Telefoonverbindings- en andere communicatie- of toegangskosten kunnen u afzonderlijk in rekening worden gebracht door uw ISP of relevante dienstenaanbieder. Betaling voor een Betaald abonnement en/of Aanvullend evenement dient te geschieden via een in uw land geaccepteerde betaalmethode, zoals aangegeven tijdens aanmelding, bijvoorbeeld creditcard, betaalkaart, PayPal, of via een andere geldige, geaccepteerde betaalmethode, met inbegrip van erkende derde betalingsproviders („Betaalmethode”). De beschikbare Betaalmethoden variëren, afhankelijk van het land waarin u zich aanmeldt voor de DAZN-dienst. U erkent dat de Betaalmethode die u gebruikt de uwe is, of dat u toestemming heeft van de kaart- of rekeninghouder om deze te gebruiken. Alle accounts en Betaalmethoden zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de aanbieder van de Betaalmethode. Indien wij kosten maken (bijvoorbeeld voor bankkosten) doordat wij een betaling niet kunnen verwerken om redenen waarvoor u verantwoordelijk bent of doordat een betaling wordt teruggeroepen, kunnen wij u deze gemaakte kosten in rekening brengen.

4.2. Voor sommige Betaalmethoden kan de verstrekker van uw Betaalmethode: (i) u bepaalde kosten in rekening brengen, zoals kosten voor buitenlandse transacties of andere kosten in verband met de verwerking van uw Betaalmethode; en/of (ii) kosten in rekening brengen in een andere valuta dan die welke in uw land wordt geadverteerd. Lokale belastingtarieven kunnen afhankelijk van de gekozen Betaalmethode variëren. Neem contact op met de aanbieder van uw Betaalmethode voor meer informatie.

4.3. Wij behouden ons het recht voor om betalingen naar ons eigen inzicht te weigeren, inclusief maar niet beperkt tot indien wij frauduleuze en/of illegale activiteiten vermoeden.

4.4. Behoudens artikel 4.8 is de prijs voor een Betaald abonnement en/of Aanvullend evenement zoals omschreven op het moment dat u zich aanmeldde of in andere mededelingen die voorafgaand aan de aanmelding aan u beschikbaar werden gesteld. De prijs voor een Betaald abonnement wordt op maandelijkse, jaarlijkse of andere basis gefactureerd, zoals beschreven en vervolgens door u gekozen tijdens de inschrijving voor het Betaald abonnement (waarbij de maandelijkse basis standaard is indien een jaarlijkse of andere basis op het moment van inschrijving niet beschikbaar is in uw gebied), voor de door u gekozen Betaalmethode op de kalenderdag die overeenkomt met de aanvang van uw Betaald abonnement, of zoals anders gespecificeerd door de verstrekker van uw Betaalmethode. In sommige gevallen kan de factureringsdatum wijzigen, bijvoorbeeld indien uw abonnement is ingegaan op een dag die niet in een bepaalde maand valt of ingevolge een kennisgeving op grond van artikel 2.9. De prijs voor een Aanvullend evenement wordt onmiddellijk na afsluiting van uw inschrijving voor het Aanvullend evenement via de door u gekozen Betaalmethode gefactureerd. Wanneer wij uw betaling verwerken, verwerken wij uw betaling op een beveiligde website.

4.5. Indien uw Betaalmethode wordt geweigerd of u anderszins in gebreke blijft met de betaling van enig bedrag dat is verschuldigd voor het Betaald abonnement en/of Aanvullend evenement, kunnen wij voor de gehele duur (of enig deel) van het betalingsverzuim onze rechten uitoefenen om diensten te weigeren en de toegang tot de DAZN-dienst in te trekken, het gebruik van andere diensten te weigeren, en/of verdere aankopen te weigeren. Ons recht om uw toegang onmiddellijk op te schorten of te beëindigen overeenkomstig artikel 7.2 blijft onaangetast.

4.6. Voor elk Betaald abonnement met een minimale duur van ten minste 3 maanden waarbij de betaling in termijnen geschiedt (bijvoorbeeld op maandelijkse basis) geldt dat, indien u in gebreke blijft met de betaling van een termijn, indien het verzuim niet binnen een termijn van 5 dagen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd was wordt hersteld, alle uitstaande betalingen tot aan het einde van de minimale looptijd van het Betaald abonnement onmiddellijk opeisbaar worden en wij ons recht kunnen uitoefenen om deze betaling te innen voor zover dit krachtens toepasselijke recht is toegestaan. Een dergelijke uitstaande betaling kan bijvoorbeeld door ons worden geïnd via de door u gekozen Betaalmethode of via een andere door u aan de DAZN Group verstrekte Betaalmethode, ook wanneer u vervolgens probeert opnieuw in te schrijven voor de DAZN-dienst of andere goederen/diensten van de DAZN Group.

4.7. Voor Betaalde abonnementen kunt u uw eerstvolgende betaaldatum bekijken en uw betaalmethode wijzigen door te klikken op „Mijn Account” op onze website of onze app. Als u zich heeft aangemeld voor een Betaald abonnement met uw account bij een derde partij als Betaalmethode, moet u mogelijk uw account bij de desbetreffende derde partij bezoeken om de betalingsinformatie in te zien en uw betaalmethode te wijzigen.

4.8. Behoudens de kennisgevingsvereisten in artikel 2.9 hierboven, houden wij ons het recht voor om de prijs voor Betaalde abonnementen en/of Aanvullend evenementen op elk moment te verhogen (bijvoorbeeld als gevolg van veranderende marktomstandigheden, wijzigingen in de consumentenprijsindex (of gelijkwaardig in uw gebied, aanzienlijke stijgingen in onze kosten voor het verkrijgen of leveren van de DAZN-dienst, of bij een verhoging van de lokale BTW of omzetbelasting (of gelijkwaardig)), evenals het niet langer aanbieden van Gratis abonnementen. In overeenstemming met uw opzeggings- en annuleringsrechten zoals uiteengezet in artikel 2.9 zijn prijsverhogingen voor Betaalde abonnementen ten vroegste van toepassing na dertig (30) dagen vanaf onze kennisgeving per e-mail aan uw laatst geregistreerde e-mailadres.

4.9. Indien een prijsverhoging ingevolge artikel 4.8 meer dan 5% bedraagt van de prijs die onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de verhoging van toepassing was, bent u gerechtigd uw Betaald abonnement te allen tijde binnen de periode van dertig (30) dagen na de datum van onze kennisgeving van de verhoging te beëindigen, waarbij deze beëindiging geacht wordt in te gaan op de datum waarop de verhoging van kracht wordt. Indien u de overeenkomst niet of niet tijdig opzegt, wordt uw Betaald abonnement voortgezet tegen de verhoogde prijs. Uw algemene recht op opzegging ingevolge artikel 5 blijft onverlet.

4.10. In sommige gevallen kan u de mogelijkheid worden geboden om een Betaald abonnement voor een beperkte periode op te schorten door in te loggen op de „Mijn Account”-pagina. Wanneer u ervoor hebt gekozen uw Betaald abonnement op te schorten, wordt uw abonnement aan het einde van die periode automatisch opnieuw gestart op de datum die op de „Mijn Account”-pagina is vermeld. Bij opnieuw starten is het voor uw abonnement verschuldigde bedrag verschuldigd en wordt de door u gekozen Betaalmethode gefactureerd op de kalenderdag die overeenkomt met de hervatting van uw Betaald abonnement (of zoals anders bepaald door de verstrekker van uw Betaalmethode).

4.11. Ingevolge artikel 17.1 en met betrekking tot bepaalde betaalmethoden die worden gebruikt door abonnees die zich binnen de EER aanmelden, behouden wij ons het recht voor om DAZN Media Netherlands B.V. (een in Nederland geregistreerde vennootschap van de DAZN Group) te machtigen om betalingen te ontvangen en/of te innen in verband met de levering van de DAZN-dienst in de EER, in welk geval op deze ontvangst en betaling het Nederlands recht van toepassing is.5. Afsluiting van het contract, duur, verlenging en beëindiging

5.1. Gegevens en prijzen van Betaalde abonnementen en Aanvullende evenementen op de DAZN-dienst en in onze marketing en promoties vormen geen juridisch bindend aanbod. Met het activeren van de aankoopknop (of in voorkomend geval een gelijkaardige knop) doet u een juridisch bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten. De overeenkomst komt tot stand door onze uitdrukkelijke bevestiging van de overeenkomst. Indien u een dergelijke bevestiging niet heeft ontvangen, komt het contract tot stand wanneer wij u toegang verlenen tot de Inhoud binnen de DAZN-dienst.

5.2. Indien bij de inschrijving voor uw Betaald abonnement geen minimale initiële termijn (bijvoorbeeld 12 maanden) is gespecificeerd, gaat uw Betaald abonnement in op de dag van de totstandkoming van het contract en is van onbepaalde duur, maar kan het te allen tijde door u of door ons met een opzegtermijn van dertig (30) dagen worden beëindigd. Indien bij de inschrijving voor uw Betaald abonnement een minimale initiële termijn (bijvoorbeeld 12 maanden) is gespecifieerd, geldt uw abonnement aanvankelijk voor die minimumtermijn en wordt het daarna automatisch verlengd voor de duur van de minimumtermijn (of, indien verschillend, op de basis (indien van toepassing) zoals uitdrukkelijk gespecificeerd op het moment van inschrijving voor uw Betaald abonnement), tenzij het abonnement door u rechtsgeldig onder inachtneming van een opzegtermijn van ten minste dertig (30) dagen wordt beëindigd. Tijdens de initiële termijn wordt een dergelijke beëindiging van kracht aan het einde van de eerste abonnementsperiode. Vanaf de eerste verlenging hebt u het recht het Betaald abonnement op elk moment te beëindigen, onder inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zestig (60) dagen. Ons recht om uw toegang onmiddellijk op te schorten of te beëindigen overeenkomstig artikels 4.5 en 7.2 blijft onaangetast.

5.3. U kunt uw Betaald abonnement beëindigen door in te loggen op de „Mijn Account”-pagina en te klikken op „Lidmaatschap opzeggen”. Dit zal voor de toepassing van artikel 5.2 worden beschouwd als uw opzegging (maar voor alle duidelijkheid blijft de beëindiging onderworpen aan de toepasselijke opzegtermijnen). Wanneer u heeft opgezegd overeenkomstig artikel 5.2 blijft u toegang houden tot het abonnementsplan tot het einde van uw abonnementsperiode, op welk moment deze wordt beëindigd (of, indien wij in uw gebied een Gratis abonnement aanbieden, kunnen wij u automatisch inschrijven voor een Gratis abonnement. Indien wij u automatisch inschrijven voor een Gratis abonnement, kunt u dit Gratis abonnement beëindigen in overeenstemming met artikel 5.5). Onverminderd het bepaalde in artikel 6.5 of 7.2 worden reeds betaalde bedragen voor het Betaald abonnement in geval van uw opzegging niet gerestitueerd.

5.4. Indien voor uw Betaald abonnement geen minimumtermijn geldt kan uw abonnement, afhankelijk van de datum waarop u conform artikel 5.2 heeft opgezegd, doorlopen tot na de laatste Volledige factureringsperiode, in welk geval wij op de door u gekozen Betaalmethode (op uw laatste factureringsdatum) een pro rata bedrag in rekening brengen op basis van het aantal dagen vanaf het einde van de laatste Volledige factureringsperiode tot de datum van beëindiging. Een „Volledige factureringsperiode” is een periode vanaf de datum waarop u een factuur voor uw Betaald abonnement ontvangt tot (maar niet met inbegrip van) de eerstvolgende datum waarop u een factuur voor hetzelfde abonnement ontvangt. Bij wijze van voorbeeld voor een gebruiker die maandelijks wordt gefactureerd, indien de gebruiker op 5 februari wordt gefactureerd, is de Volledige factureringsperiode van 5 februari tot en met 4 maart (beide data inbegrepen).

5.5. Indien u een Gratis abonnement heeft, loopt uw abonnement door totdat het door u ingevolge dit artikel 5.5 wordt beëindigd. Wij kunnen uw Gratis abonnement te allen tijde per e-mail beëindigen met een opzegtermijn van 7 dagen of ingevolge artikel 7.2. U kunt uw Gratis abonnementsaccount opzeggen door in te loggen op de „Mijn Account”-pagina en „Mijn account sluiten” aan te vragen. U kunt uw Gratis abonnement te allen tijde opzeggen.

5.6. Als u zich heeft aangemeld voor een Betaald abonnement met uw account bij een derde partij als Betaalmethode, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Indien u uw abonnement op de DAZN-dienst wenst op te zeggen, dient u dit via die derde partij te doen, bijvoorbeeld door uw account bij de betreffende derde partij te bezoeken en de automatische verlenging uit te schakelen, of u af te melden voor de DAZN-dienst via die derde partij. U kunt ook aanvullende factureringsinformatie over uw Betaald abonnement op de DAZN-dienst vinden door uw account bij de betreffende derde partij te bezoeken.

5.7. Uw aankoop van een Aanvullend evenement kan niet worden geannuleerd, tenzij anders vermeld bij inschrijving of in andere mededelingen die u vóór inschrijving ter beschikking zijn gesteld en behoudens artikel 5.8.

5.8. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht doet u hierbij afstand van enig recht op terugtrekking dat u mogelijk heeft onder dat toepasselijk recht, en/of erkent u dat u uw recht op terugtrekking verliest als u Inhoud heeft gestreamd binnen de toepasselijke terugtrekkingsperiode (indien van toepassing).6. Technische vereisten en levering van de DAZN-dienst

6.1. U bent ervoor verantwoordelijk dat u alle hardware, software en connectiviteit (zoals breedband) heeft en onderhoudt die nodig zijn voor toegang tot, ontvangst en weergave van de DAZN-dienst.

6.2. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de DAZN-dienst op ieder moment voor u beschikbaar is. De DAZN-dienst wordt echter, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, geleverd op een ‘as is’ basis. Met inachtneming van artikel 6.4 en 11 hieronder zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor de annulering of stopzetting van een evenement of het niet vertonen van een evenement zoals gepland of geadverteerd, evenmin als wanneer u een evenement niet kunt bekijken op een specifiek platformapparaat.

6.3. Van tijd tot tijd moeten wij de DAZN-dienst opschorten om upgrades of onderhoud uit te voeren. Wij zullen trachten om een dergelijke opschorting tot een minimum te beperken.

6.4. Wij zullen de DAZN-dienst met redelijke zorg en vaardigheid leveren. Afgezien hiervan geven wij, voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, geen verklaring of garantie met betrekking tot de levering van de DAZN-dienst. Dit heeft geen invloed op andere wettelijke rechten die u als consument mogelijk heeft. Wij (en niet een derde betalingsprovider) zijn verantwoordelijk voor het behandelen van eventuele claims die u of een derde partij kan hebben met betrekking tot de DAZN-dienst en/of uw gebruik van de DAZN-dienst.

6.5. In geval van verzuim van de DAZN-dienst te voldoen aan enige toepasselijke garantie waarbij u meent recht te hebben op terugbetaling, kunt u contact met ons opnemen via de „Contact”-pagina op onze website of app. Wanneer u zich voor de DAZN-dienst heeft aangemeld via een derde betalingsprovider, kunt u uw derde betalingsprovider op de hoogte stellen van een dergelijke storing en kan uw derde betalingsprovider u de toepasselijke aankoopprijs voor de DAZN-dienst terugbetalen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving heeft die derde betalingsprovider geen enkele andere garantie of verplichting met betrekking tot de DAZN-dienst. Terugbetalingen (indien van toepassing) worden verwerkt via de door u geselecteerde Betaalmethode.

6.6. De resolutie kwaliteit (bijvoorbeeld SD of HD zoals van toepassing) van de beschikbare Inhoud kan variëren, afhankelijk van factoren zoals abonnement, gebruikt apparaat en/of beschikbare bandbreedte via en/of snelheid van uw internetverbinding. De aanbevolen downloadsnelheden voor internet worden hier vermeld, afhankelijk van het type apparaat dat u gebruikt: https://www.dazn.com/en-BE/help/articles/how-fast-does-my-internet-need-to-be. U kunt bij uw ISP informeren naar mogelijke kosten voor internetgebruik. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot Inhoud in hogere resolutiekwaliteit (bijv. HD) te beperken, bijvoorbeeld als er netwerkproblemen zijn, of om een extra bedrag in rekening te brengen, afhankelijk van het abonnement dat u bij inschrijving heeft gekozen.

6.7. De streamingsoftware die wordt gebruikt om de DAZN-dienst te leveren kan per apparaat en medium verschillen en de functionaliteiten kunnen ook per apparaat verschillen. U onderkent dat het gebruik van de DAZN-dienst software van derden kan vereisen waarop licenties van derden van toepassing zijn.

6.8. Een overzicht van apparaten waarop de DAZN-dienst kan worden gebruikt is beschikbaar via onze FAQ's in het gedeelte „ondersteunde apparaten”. U dient de lijst te controleren voordat u de DAZN-dienst gebruikt. Overeenkomstig artikel 2.3 behouden wij ons het recht voor om deze lijst om juridische, technische of operationele redenen te verwijderen of aan te vullen.7. Gebruik van de DAZN-diensten

7.1. Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in de DAZN-dienst (inclusief Inhoud). Alle materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerp, de tekst, de software, de grafieken, het beeldmateriaal en de afbeeldingen die u ontvangt (en elke selectie of rangschikking) vallen onder het auteursrecht van ons en/of anderen. In geval van een vordering van een derde dat de DAZN-dienst of uw gebruik van de DAZN-dienst inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde, zijn wij (en niet een derde betalingsprovider) uitsluitend verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, een eventuele schikking en een eventuele kwijting van een dergelijke claim. U gaat ermee akkoord dat u:

7.1.1. de DAZN-dienst alleen voor niet-commerciële doeleinden zult gebruiken zonder er financieel of anderszins profijt van te trekken. U mag geen kosten in rekening brengen voor het bekijken van de DAZN-dienst en u mag de DAZN-dienst niet gebruiken om anderen aan te trekken om goederen of diensten van u of iemand anders te kopen of om een locatie te bezoeken;

7.1.2. de DAZN-dienst altijd uitsluitend zult bekijken via een toegestaan apparaat, waarvan een lijst kan worden geraadpleegd via onze FAQ's onder „ondersteunde apparaten”.

7.1.3. uw wachtwoord veilig zult houden en nooit wachtwoorden of andere toegangscodes met iemand zal delen of op enigerlei wijze toegankelijk te maken voor anderen (tenzij anders (en alleen in die mate) vermeld in uw abonnementsplan). U dient DAZN op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van een mogelijke of daadwerkelijke inbreuk op de beveiliging;

7.1.4. de DAZN-dienst of een deel daarvan niet zult kopiëren, opnemen of opslaan (anders dan zoals door ons toegestaan in de toepassingsfunctionaliteit), de DAZN-dienst of een deel daarvan niet zult omleiden, opnieuw delen, doorgeven, streamen of anderszins verspreiden aan een persoon, of een andere persoon toestemming geven, in staat stellen of aanzetten om een van de bovenstaande te bewerkstelligen;

7.1.5. geen ‘deep-link’, ‘page-scrape’, ‘robot’, ‘spider’ of ander automatisch apparaat, programma, algoritme of methodologie, of soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces zult gebruiken om toegang te krijgen tot enig deel van de website of enige Inhoud of deze te verwerven, te kopiëren of te controleren, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de website of enige Inhoud daarvan reproduceren of omzeilen, om enig materiaal of informatie te verkrijgen of te trachten te verkrijgen op een wijze die niet met opzet beschikbaar is gesteld via de DAZN-dienst;

7.1.6. geen enkel deel van de DAZN-dienst zult wijzigen, disassembleren, decompileren of aan reverse engineering onderwerpen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische elementen gebruiken die losstaan van de begeleidende tekst;

7.1.7. de DAZN-dienst zonder onze toestemming niet zult insluiten in een website of andere dienst of de inhoud van de DAZN-dienst omgeven of inlijsten of anderszins omgeven door materiaal dat niet van ons afkomstig is;

7.1.8. de DAZN-dienst niet zult bekijken op een manier waardoor u het publiek toestaat om tegelijkertijd de Inhoud te bekijken of andere personen toestemming geven, in staat stellen of aanzit om zulks te doen; en

7.1.9. de DAZN-dienst niet zult misbruiken of voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden (met inbegrip van het verzenden van computervirussen via de website of het gebruik van de website op een manier die de rechten een ander schendt of overtreedt) gebruiken.

7.2. Wij kunnen uw toegang tot de DAZN-dienst onmiddellijk opschorten of beëindigen of uw toegang tot promoties, aanbiedingen of kortingen intrekken indien wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat:

7.2.1. uw gebruik van de DAZN-dienst onrechtmatig, verstoren of buitensporig is of tegen de belangen van andere abonnees ingaat;

7.2.2. er sprake is van een inbreuk op de beveiliging van uw account;

7.2.3. u een van deze Voorwaarden schendt;

7.2.4. een regelgevende instantie ons hierom verzoekt; en/of

7.2.5. wij verplicht zijn, of van mening zijn dat het noodzakelijk is, om zulks te doen onder toepasselijke wetgeving.

7.3. Indien dit gezien de omstandigheden passend is, zullen wij redelijke stappen ondernemen om u van tevoren in kennis te stellen van een dergelijke beëindiging, opschorting of intrekking. Een dergelijke kennisgeving is echter niet altijd mogelijk.

7.4. Uw abonnement geeft u het recht om Inhoud te streamen met behulp van de DAZN-dienst op één (1) apparaat tegelijk, of op een groter aantal apparaten zoals in uw abonnementsplan vermeld (zoals uiteengezet bij uw inschrijving of in andere communicatie die u ter beschikking wordt gesteld).

7.5. Er is een maximum aantal apparaten dat u onder uw account kunt registreren voor toegang tot de DAZN-dienst („Maximumlimiet”), afhankelijk van uw abonnementsplan, dat aan u wordt uiteengezet wanneer u zich aanmeldt of via andere mededelingen die aan u beschikbaar worden gesteld.

Zodra u uw Maximumlimiet heeft bereikt, hebt u enkel het recht om iedere maand één (1) wijziging in uw geregistreerde apparaten aan te brengen, tenzij uw abonnement uitdrukkelijk anders bepaalt.

7.6. In overeenstemming met artikel 7.1.3 hierboven stemt u ermee in dat de inloggegevens uniek voor u zijn en niet met andere personen mogen worden gedeeld. U kunt uw inloggegevens te allen tijde wijzigen door onze website te bezoeken en te klikken op de „Mijn Account”-pagina. U kunt worden gevraagd om de door u verstrekte informatie te verifiëren als onderdeel van onze beveiligingsprocedures.

7.7. U hebt geen recht om gebruik te maken van namen, woorden, symbolen, emblemen, logo's, slogans, ontwerpen, programmatitels of afbeeldingen, handelsimago, kleuren en helm- en uniformontwerpen van rechthebbende derden (bijvoorbeeld de National Football League of de aangesloten clubs). Deze rechthebbenden, met inbegrip van NFL International LLC en haar gelieerde ondernemingen, kunnen schendingen van deze Voorwaarden met betrekking tot hun respectieve intellectuele eigendomsrechten rechtstreeks tegen u afdwingen.8. Uw veiligheidsbescherming

8.1. U dient bedacht te zijn op elke communicatie waarin u wordt verzocht om creditcard- of andere accountgegevens te verstrekken. Het verstrekken van uw informatie in antwoord op dit soort communicatie kan leiden tot identiteitsdiefstal. Ga altijd rechtstreeks naar de DAZN-dienst en niet via een hyperlink in een e-mail of andere elektronische communicatie, ook al ziet deze er officieel uit.9. Leeftijdsbeperking

9.1. U moet ouder zijn dan 18 jaar (of ouder), of de leeftijd van meerderjarigheid in uw staat, provincie of territorium van verblijf, om een gebruiker van de DAZN-dienst te worden. Door u aan te melden en de DAZN-dienst te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden, wordt u geacht het voorgaande te bevestigen en te garanderen.10. Onze rechten in geval van uw inbreuk

10.1. U gaat ermee akkoord ons volledig te vergoeden voor alle schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die wij oplopen als gevolg van:

10.1.1. elke nalatige of opzettelijke en materiële verkeerde voorstelling, handeling of omissie door u in verband met uw gebruik van de DAZN-dienst;

10.1.2. elke nalatige of opzettelijke niet-naleving door u van deze Voorwaarden; of

10.1.3. vorderingen van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw nalatige of opzettelijke toegang tot of gebruik van de DAZN-dienst anders dan in overeenstemming met deze Voorwaarden.

10.2. Schade in de zin van artikel 10.1. omvat ook aansprakelijkheden die wij hebben jegens onze gelieerde ondernemingen of onze licentiegevers (inclusief die van onze gelieerde ondernemingen) als gevolg van een van de in artikels 10.1.1. – 10.1.3 beschreven gebeurtenissen.11. Aansprakelijkheid

11.1. Wij (met inbegrip van onze derden-sportrechtenhouders) zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde voor de (gedeeltelijke of volledige) vertraging, storing, opschorting, onderbreking en/of onbeschikbaarheid (elk vormt „Onbeschikbaarheid”) in de levering van de DAZN-dienst die wordt veroorzaakt door:

11.1.1. enige omstandigheid of gebeurtenis buiten onze invloed (zoals in artikel 14.1) of door toeval;

11.1.2. manipulatie of onrechtmatige ingrepen door derden op door ons gebruikte diensten en apparatuur;

11.1.3. manipulatie of ingrepen op apparatuur die binnen uw beschikbaarheid valt;

11.1.4. onjuist gebruik van de DAZN-dienst door u;

11.1.5. storingen/onjuiste configuraties van door u gebruikte apparatuur; of

11.1.6. het gebrek aan beschikbare bandbreedte of aan passende snelheid van een toegangsdienst (zoals een leveringsnetwerk of uw internetverbinding) als gevolg van de Onbeschikbaarheid.

11.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit uw inbreuk op een van de verplichtingen van de gebruiker volgens deze Voorwaarden. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst, en behoudens artikel 11.4, zijn alle garanties en voorwaarden, hetzij uitdrukkelijk of impliciet door een wettelijke bepaling, gewoonterecht of anderszins, uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.

11.3. Behoudens artikel 11.4 is onze aansprakelijkheid jegens u als gevolg van of in verband met deze Overeenkomst en de levering van uw abonnementsplan als onderdeel van de DAZN-dienst aan u, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, beperkt tot:

11.3.1. indien uw Betaald abonnement geldig is voor een minimale eerste termijn (bijvoorbeeld 12 maanden): het bedrag dat u voor die minimale eerste termijn hebt betaald of verschuldigd bent te betalen; of

11.3.2. indien bij de inschrijving voor uw Betaald abonnement geen minimale initiële termijn is gespecificeerd: het door u te betalen bedrag voor één maand van uw abonnement.

11.4. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van ons en/of enige rechthebbende derde uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; (ii) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (iii) enige andere verliezen die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt door het toepasselijk recht. Evenzo blijven uw eventuele verdere dwingende wettelijke rechten als consument onaangetast.

11.5. Wanneer de DAZN-dienst koppelingen bevat naar websites en bronnen die door derden worden aangeboden, hebben wij geen controle over de inhoud van deze websites, bronnen of diensten. Elk gebruik van dergelijke sites, bronnen of diensten van derden valt onder de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die derde en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik daarvan.

11.6. Opmerkingen en ander materiaal dat op de DAZN-dienst wordt geplaatst is niet bedoeld als advies waarop vertrouwd moet worden. Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit enig vertrouwen dat door een gebruiker van de DAZN-dienst, of door iemand die op de hoogte wordt gesteld van de inhoud ervan, in dergelijke inhoud.12. Contact met ons opnemen

12.1. U kunt contact met ons opnemen om technische problemen te bespreken of om een andere reden via de „Contact”-pagina op onze website of app. Om ons in staat te stellen u te helpen, kan u worden gevraagd om uw e-mail, woonadres, productgegevens en betalingsinformatie te verstrekken, waaronder mogelijk uw factuuradres om u te helpen of om uw abonnement te identificeren. Wij (en niet een derde betalingsprovider) zijn verantwoordelijk voor alle onderhoud en ondersteuning met betrekking tot de DAZN-dienst.

12.2. Als abonnee van de DAZN-dienst moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen als uw gegevens veranderen, door deze gegevens bij te werken in de rubriek „Mijn Account” van onze website of via de applicatie.

12.3. Elke kennisgeving door ons wordt per e-mail gedaan via het meest recente e-mailadres dat wij van u hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van berichten die wij u sturen.13. Toepassingen van derden.

13.1. U kunt toepassingen van derden tegenkomen (inclusief, zonder beperking, websites, widgets, software of andere softwarehulpmiddelen) („Toepassingen”) die met de DAZN-dienst samenwerken. Uw gebruik van deze Toepassingen is mogelijk onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden of licentievoorwaarden van derden, waaraan u moet voldoen. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van Toepassingen van derden die u gebruikt in combinatie met de DAZN-dienst.14. Gebeurtenissen buiten onze macht

14.1. Noch wij, noch enige rechthebbende derde is aansprakelijk jegens u hebben voor enige vertraging of het niet leveren van de DAZN-dienst, voor zover een dergelijke vertraging of niet-levering het gevolg is van oorzaken buiten de redelijke controle van ons of rechthebbende derde, inclusief maar niet beperkt tot het falen van elektronische of mechanische apparatuur of communicatielijnen, actie van derden (met inbegrip van ‘denial-of-service’-aanvallen en overmatig gebruik of misbruik van de DAZN-dienst), telefoon- of andere verbindingsproblemen, computervirussen, onbevoegde toegang, diefstal, bedieningsfouten, ziekte, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), brand, zware weersomstandigheden, met inbegrip van overstromingen, handelingen van God, handelingen of voorschriften van enige regelgevende, gouvernementele of supranationale autoriteit, oorlog, oproer, industriële geschillen en de annulering of uitstel van een evenement.15. Verklaring van afstand

15.1. Geen verklaring van afstand door ons of een rechthebbende derde zal worden opgevat als een afstand van rechten of rechtsmiddelen, of een latere schending van enige bepaling van deze Voorwaarden.16. Rechten van derden

Rechthebbende derden en betalingsproviders die recht hebben op enig recht of rechtsmiddel onder de Voorwaarden zullen in staat zijn dergelijke bepalingen van deze Voorwaarden tegen u af te dwingen.17. Overdracht van deze overeenkomst aan een ander

17.1. Onder voorbehoud van artikel 17.2 kunnen wij onze rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen, zonder u daarvan in kennis te stellen of uw toestemming te verkrijgen.

17.2. In geval van een overdracht van deze gehele Overeenkomst met u aan een derde stellen wij u op de hoogte van de overdracht en hebt u het recht om de Overeenkomst op te zeggen door een verklaring aan ons binnen de in onze kennisgeving gestelde termijn.

17.3. U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen.18. Scheidbaarheid

18.1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig en/of onuitvoerbaar wordt geacht, blijft de geldigheid van de rest van de Voorwaarden onaangetast.

18.2. Indien een onwettige of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan werd geschrapt, wordt dat deel geacht te zijn geschrapt en blijft de rest van de bepaling van kracht.

18.3. Deze Engelse versie van de Voorwaarden prevaleert boven vertalingen van de Voorwaarden (DAZN is niet verplicht vertalingen van de Voorwaarden te verstrekken, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat).19. Toepasselijk recht

19.1. Deze Voorwaarden worden voor zover wettelijk toegestaan uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetgeving van Engeland en Wales. De verplichte consumentenbeschermingswetgeving van uw land blijft onaangetast.20. Geschillenprocedure

20.1. Wij geven er de voorkeur aan om uw verzoeken rechtstreeks met u op te lossen. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen via de „Contact”-pagina op onze website of app.


Top