PRIVACY POLICY

‍Welke gegevens verzamelen we ?
We verzamelen en verwerken persoonsgegevens overu wanneer u in interactie treedt met ons en onze websites of applicaties enwanneer u zich abonneert op onze Diensten. We gebruiken deze gegevens om onzedienst op maat aan te passen teneinde hem relevanter te maken voor u, onzecommunicatie met u te personaliseren en u te verwijderen uit communicatieindien u niet heeft toegestemd met de ontvangst ervan. De gegevens omvatten:
• uw naam, gebruikersnaam en wachtwoord;
• uw geslacht;
• uw leeftijd/geboortedatum;
• uw thuisadres, e-mailadres en telefoonnummer;
• uw betalingsgegevens, inclusief facturatie- enkredietkaartgegevens, wanneer u zich abonneert op onze Diensten of productenvan ons koopt;
• uw voorkeuren inzakeprogramma’s/evenementen/Sport;
• uw voorkeuren inzake marketing, waarondereventuele toestemmingen die u ons heeft verleend;
• informatie in verband met de browser die ofhet apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, zoalsInternet Protocol-adressen (IP-adressen), de datum en het tijdstip waarop u deSite heeft bezocht, het soort internetbrowser en het besturingssysteem van uw computer,de verwijzingsbron, de lengte van het bezoek, paginaweergaven en navigatiepadenop de website;
• de video-inhoud die u bekijkt;
• uw interacties met pushmeldingen in e-mails enapps die we u hebben gezonden.
Welke gegevens ontvangen we van derden ?
We ontvangen geen informatie over u van derden.
Hoe gebruiken we deze informatie en wat is derechtsgrond voor dit gebruik ?
We gebruiken deze persoonsgegevens voor devolgende doeleinden:
• Om een contract uit te voeren of ommaatregelen te nemen die verbonden zijn aan een contract: dat is relevantwanneer u een aankoop doet, zich abonneert op onze Diensten of deelneemt aaneen wedstrijd die wij organiseren. Dit omvat:
o uw identiteit en uwnaleving van onze dienstverleningsvoorwaarden verifiëren;
o indien u met eenkrediet- of bankkaart betaalt, doen we teneinde fraude te voorkomen ook eenberoep op derden om de geldigheid te controleren van de bankcode, hetrekeningnummer en het kaartnummer die u opgeeft (zie “Met wie zullen we dezegegevens delen” hieronder);
o met u communiceren;
o klantendienstenverlenen (bv. uw vragen en verzoeken behandelen) en diensten leveren of prijzenregelen;
o we zullen uw gegevensgebruiken om producten en diensten die u heeft aangevraagd te leveren en tereageren op alle commentaren en klachten die u ons eventueel zendt
o we gebruiken gegevensdie u verschaft om eventuele klachten over onze website of onze Diensten dievan u of van anderen worden ontvangen, te onderzoeken.
• Zoals vereist door Eleven Sports om zijnbedrijf uit te oefenen en zijn gerechtvaardigde belangen te behartigen; in hetbijzonder:
o volgen wij het gebruikvan onze websites en onlinediensten op en gebruiken wij uw gegevens om ons tehelpen onze inhoud, diensten en websites zowel online als offline te helpencontroleren, verbeteren en beschermen;
o gebruiken we gegevensdie u verstrekt om onze website, producten of diensten voor u tepersonaliseren;
o controleren weaccounts van klanten om fraude, terrorisme, valse verklaringen,veiligheidsincidenten of misdaad te voorkomen, onderzoeken en/of meldenovereenkomstig het toepasselijke recht;
o zullen we gegevensvoor zover nodig gebruiken in het kader van rechtsvorderingen, de naleving vanregels, regelgevings- en onderzoeksdoeleinden (inclusief de verstrekking vandeze informatie in het kader van rechts- of procesvoering); en
o gebruiken we degegevens van sommige personen om hen uit te nodigen deel te nemen aanmarktonderzoek.
Wanneer u ons toestemming verleent:
o zullen wij u directmarketing zenden met betrekking tot onze relevante producten en diensten ofandere producten en diensten die worden geleverd door ons, met Eleven Sportsverbonden ondernemingen en zorgvuldig geselecteerde partners;
o installeren wijcookies en gebruiken wij soortgelijke technologieën in overeenstemming met dezeVerklaring Privacy- & Cookiebeleid en de informatie die aan u wordtverschaft wanneer deze technologieën worden gebruikt – zie het onderstaandeartikel over cookies;
o zullen wij, bij anderegelegenheden waarbij we u om toestemming vragen, de gegevens gebruiken voor hetdoel dat we u op dat moment toelichten.
• Voor wettelijk vereiste doeleinden:
o naar aanleiding vanverzoeken van de overheid of rechtshandhavingsinstanties die een onderzoekuitvoeren.
Minderjarigen
Bezoekers jonger dan 16 jaar mogen zich nietabonneren op onze diensten en/of hun persoonsgegevens verstrekken op om heteven welke van onze websites of applicaties. We vragen noch verzamelen bewustgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar. We moedigen ouders en voogden aan omtijd online door te brengen samen met hun kinderen, deel te nemen aan deinteractieve activiteiten van hun kinderen en ze te controleren.
Met wie zullen we deze gegevens delen ?
Verbonden ondernemingen:
We delen de informatie die we van en over uverzamelen met onze verbonden en dochterondernemingen teneinde u in staat testellen toegang te verkrijgen tot de diensten en (met uw toestemming) tenbehoeve van marketing. Een lijst met verbonden en dochterondernemingen vindt uaan het einde van deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid. Deze lijst kanvan nu en dan worden gewijzigd en u hoort de site periodiek op wijzigingen tecontroleren. Onze verbonden ondernemingen en de werknemers van onze verbondenondernemingen in onze IT-, marketing-, operaties- en klantenserviceafdelingenzullen uw gegevens gebruiken zoals beschreven wordt in deze Verklaring Privacy-& Cookiebeleid, onder andere om, indien dit door het toepasselijke rechtvereist wordt, u informatie te zenden over producten en diensten of uw vraag tebeantwoorden. We zullen uw persoonsgegevens delen met onzedochterondernemingen, waaronder buitenlandse dochterondernemingen, om u instaat te stellen toegang te verkrijgen tot de Diensten en de activiteiten diein deze verklaring worden vermeld uit te voeren.
Dienstverleners:
Persoonsgegevens zullen ook worden gedeeld metexterne dienstverleners, die ze namens Eleven Sports zullen verwerken voor deeerder aangegeven doeleinden. Deze derden omvatten onder andere providers vanwebsitehosting, dienstverleners voor analyse van sociale media en voormarketing-e-mails, gegevensanalisten, websiteontwikkelaars, onderhoud,exploitanten van callcenters en identiteitscontroleurs zoals Urban Airship,Endeavor Streaming Inc en Fuel (een commerciële afdeling van Engine Partners UKLLP) om hen in staat te stellen ons te helpen onze Diensten te verbeteren,analysediensten te leveren en gerichte reclameberichten namens ons teverzenden.
Regeringsautoriteiten:
Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld metregeringsautoriteiten en/of wetshandhavers indien vereist voor de bovenstaandedoeleinden, indien wettelijk verplicht of indien vereist voor de wettelijkebescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met detoepasselijke wetgeving.
Verkoop, fusie of wijziging in de zeggenschap:
Ingeval de onderneming wordt verkocht ofgeïntegreerd met een andere onderneming, zullen uw gegevens worden meegedeeldaan onze adviseurs en eventuele adviseurs van de potentiële koper en zullen zeworden doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van de onderneming.
Overdrachten
Opdat wij u in staat zouden kunnen stellen omtoegang te verkrijgen tot de Diensten kunnen de gegevens die u ons verschaft ofdie wij verzamelen, worden doorgegeven of kan er toegang toe worden verkregendoor entiteiten buiten de EER, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika.Wanneer gegevens worden doorgegeven buiten de EER, en wanneer ze wordendoorgegeven aan een stakeholder of verkoper in een land waarvoor geen besluistomtrent het passend karakter is vastgesteld door de Europese Commissie, wordende gegevens passend beschermd door standaardcontractbepalingen die door deEuropese Commissie zijn goedgekeurd, een passend Privacyschild-certificaat ofBindende Bedrijfsvoorschriften voor de Verwerker van de verkoper. Een kopie vanhet mechanisme in kwestie kan ter beoordeling aan u worden verstrekt op verzoekaan info@elevensports.be
Welke rechten heb ik?
U heeft het recht ons te vragen om een kopie vanuw persoonsgegevens; op verbetering, verwijdering of beperking van de (d.w.z.stopzetten van eventuele actieve) verwerking van uw persoonsgegevens; en om depersoonsgegevens die u ons verschaft voor een contract of met uw toestemming ineen gestructureerde, machineleesbare vorm te verkrijgen, en om ons te vragendeze gegevens te delen met (over te dragen aan) een andereverwerkingsverantwoordelijke. Telkens wanneer wij een beroep doen op uwtoestemming, zult u steeds in staat zijn die toestemming in te trekken, hoewelwij andere rechtsgronden kunnen hebben om uw gegevens te verwerken voor anderedoeleinden, zoals die welke omschreven worden in deze Verklaring Privacy- &Cookiebeleid. In sommige gevallen kunnen we zonder uw toestemming directmarketing zenden, wanneer we een beroep doen op onze gerechtvaardigde belangen.U heeft een absoluut recht om zich uit te schrijven op direct marketing ofprofilering die wij uitvoeren voor direct marketing, en dat te allen tijde. Ukunt dat doen door de aanwijzingen in de communicatie te volgen, wanneer het omeen elektronisch bericht gaat, of door contact met ons op te nemen a.d.h.v. degegevens die worden vermeld in het onderstaande artikel Contact. Verder kunt uook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaaldeomstandigheden (met name wanneer wij de gegevens niet hoeven te verwerken om tevoldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, of wanneer we degegevens gebruiken voor direct marketing). Deze rechten kunnen beperkt zijn,bijvoorbeeld indien persoonsgegevens van iemand anders zouden wordenbekendgemaakt door aan uw verzoek te voldoen, of indien u ons vraagt gegevenste verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of waarvoor wedwingende gerechtvaardigde belangen hebben om ze te bewaren. Om een of meer vandeze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons – of onzefunctionaris voor gegevensbescherming – aan de hand van de onderstaandegegevens. We zullen uw vragen behandelen binnen één maand na uw verzoek. Indienu met onopgeloste aandachtspunten zit, heeft u het recht om een klacht in tedienen bij een autoriteit van de EU op het gebied van gegevensbescherming waaru woont, waar u werkt of waar de inbreuk volgens u kan hebben plaatsgevonden.Om betalingen te verwerken en een account in te stellen, is het verschaffen vangegevens verplicht: indien relevante gegevens niet worden verstrekt, zullen wijniet in staat zijn u toegang te verlenen tot de Diensten. Iedere andereverstrekking van uw gegevens is optioneel.
Contact
We hopen dat we gevolg kunnen geven aan vragendie u mogelijk heeft over de wijze waarop we uw gegevens verwerken. Indien uvragen heeft over hoe we uw gegevens verwerken, zich wenst uit te schrijven opdirect marketing of een van uw rechten wenst te bespreken, kunt u contact metons opnemen via info@elevensports.be of door ons te schrijven op hetonderstaande adres.
Verwerkingsverantwoordelijken enverbonden ondernemingen
Hieronder staan onze contactgegevens en die vanonze relevante verbonden ondernemingen:
Relevante entiteit:
Eleven Sports Network Limited(verwerkingsverantwoordelijke)
24 Grosvenor Hill
5th Floor
Londres, W1K 3QD
UK
Eleven Sports Network Sp Zoo (verbondenverwerker)
Plac Europejski 2
00-844 Warschau
Polen'
Eleven Sports Network NV (verbonden verwerker)
Boulevard Auguste Reyerslaan 70
1030 Brussels België'
Verantwoordelijk voor:
https://elevensportsnetwork.com/
Alle andere activiteiten (zowel online alsoffline)
https://www.elevensports.pl/
Communicatie via e-mail met Poolse klanten.
Beantwoorden van vragen aan de klantenservice inPolen.
https://www.elevensports.be/
https://www.elevensports.lu/
Communicatie via e-mail met Belgische enLuxemburgse klanten. Beantwoorden van vragen aan de klantenservice in België enLuxemburg.
Hoe lang zullen we uw gegevens bewaren?
Wanneer we registratiegegevens verwerken, doenwe dat zolang uw account actief is of u een actieve gebruiker bent van onzesites en niet langer dan 7 jaar daarna.
Wanneer we persoonsgegevens verwerken tenbehoeve van marketing of met uw toestemming, verwerken we de gegevens totdat uons vraagt daarmee op te houden en voor een korte periode daarna (om ons instaat te stellen uw verzoeken uit te voeren). We registreren ook het feit dat uons heeft gevraagd u geen direct marketing te zenden of uw gegevens vooronbepaalde tijd te verwerken, zodat we uw verzoek in de toekomst kunneninwilligen.
Wanneer we persoonsgegevens verwerken:
– voor de uitvoering vaneen overeenkomst tot het verrichten van diensten, bewaren we de gegevens 7jaar; of
– in het kader van eenwedstrijd of enquête, bewaren we de gegevens tot 2 jaar
na uw laatste interactie met ons.
Cookies en soortgelijke technologieën
Wat zijn dat?
Een cookie is een klein bestand met letters encijfers dat op uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde websitesbezoekt. Als virtuele huissleutels ontgrendelen cookies het geheugen van eencomputer en stellen ze een website in staat gebruikers te herkennen wanneer zeterugkeren naar een site door deuren naar verschillende inhoud of diensten teopenen. Net als een sleutel bevat een cookie op zich geen informatie, maarwanneer het wordt gelezen door een browser, kan het een website helpen deverleende dienst te verbeteren. Er worden ook andere trackingtechnologieëngebruikt die vergelijkbaar zijn met cookies en die pixeltags en tracking-URL’skunnen omvatten.
Naar al deze technologieën wordt in dezeVerklaring Privacy- & Cookiebeleid gezamenlijk verwezen als “Cookies”.
We gebruiken cookies van de volgende categorieënop onze website:
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel om u in staat testellen op de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonderdeze cookies kunnen diensten waar u om heeft gevraagd, zoals het onthouden vanuw logingegevens of de artikelen in uw winkelwagen, niet worden verleend.
Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie overhoe mensen onze Website gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld GoogleAnalytics-cookies om ons te helpen begrijpen hoe klanten op onze siteterechtkomen, erop browsen en er gebruik van maken en om aspecten aan te duidendie we kunnen verbeteren, zoals navigatie, winkelervaring enmarketingcampagnes. De gegevens die door deze cookies worden bewaard, gevennooit persoonlijke gegevens weer waaruit uw individuele identiteit kan wordenbepaald.
Functionaliteitscookies
Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoalshet land van waaruit u onze website bezoekt, taal- en zoekparameters zoalsafmetingen, kleur of productlijn. Die kunnen dan worden gebruikt om u eenervaring te bieden die beter past bij uw selecties en om de bezoeken beteraangepast en aangenamer te maken. De informatie die deze cookies verzamelen,kan geanonimiseerd worden en ze kunnen uw browseractiviteiten op anderewebsites niet volgen.
Doelgroepgerichte cookies of reclamecookies
Deze cookies verzamelen informatie over uwbrowsegedrag om reclame relevanter te maken voor u en uw interesses. Dezecookies worden enkel met uw toestemming achtergelaten. U kunt uw toestemminggeven door de cookiebanner die wordt weergegeven op de landingspagina van onzewebsite te sluiten of door op de website buiten de cookiebanner te browsen enop om het even welk element ervan te klikken. Houd er rekening mee dat we uwtoestemming bijhouden met een technisch cookie; dus u krijgt de cookiebanneropnieuw te zien indien u cookies die op uw apparaten worden bewaard,verwijdert. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie tezien krijgt te beperken en de doeltreffendheid van een reclamecampagne tehelpen meten. De cookies worden doorgaans geplaatst door externereclamenetwerken. Ze onthouden de websites die u bezoekt en die informatiewordt gedeeld met andere partijen, zoals adverteerders.
Cookies van sociale media
Deze cookies maken het u mogelijk om op socialemedia zoals Facebook en Twitter te delen waar u op de website mee bezig bentgeweest. Deze cookies vallen buiten onze invloed. Gelieve het privacybeleid inkwestie te raadplegen om te lezen hoe de cookies werken. Indien u cookies diezich al op uw computer bevinden, wilt verwijderen, gelieve dan het gedeeltevoor hulp en ondersteuning van uw internetbrowser te raadplegen vooraanwijzingen over hoe u het bestand of de map die cookies bewaart, kunt vinden.Houd er rekening mee dat u door onze cookies te verwijderen of latere cookieste deactiveren mogelijk geen toegang kunt verkrijgen tot bepaalde gedeelten offuncties van onze websites.
Hoelang gaan cookies mee ?
Doorgaans hebben cookies een maximale levensduurvan 13 maanden. Om meer te weten te komen over cookies, bezoekt u:www.allaboutcookies.org of www.youronlinechoices.eu, waar u meer informatiekunt vinden over reclame op basis van surfgedrag en onlineprivacy. Gebruik vanwebbakens. Sommige van onze webpagina’s kunnen elektronische afbeeldingenbevatten die bekendstaan als webbakens (soms bekend als clear gifs ofdoorzichtige gifs) die ons laten tellen hoeveel gebruikers deze pagina’s hebbenbezocht. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie, waaronder eencookienummer, het tijdstip en de datum van een paginaweergave en eenbeschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt. Onze pagina’skunnen ook webbakens van externe adverteerders bevatten. Die bakens bevattengeen persoonlijk identificeerbare gegevens en worden enkel gebruikt om dedoeltreffendheid van een bepaalde campagne te volgen.
Portabiliteit EU
In overeenstemming met de EU-verordeningbetreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoud heeft u alsinwoner van de EU het recht op toegang tot inhoud van Eleven Sports in andereEU-landen. Om die te bieden, kunnen we:
• het land van uw vaste woonplaats verifiërendoor gebruik te maken van de volgende gegevens die u ons verschaft:
o betalingsgegevens(inclusief geregistreerd adres),
o o IP-adres bij deregistratie;
• gedurende de looptijd van uw abonnement opEleven Sports uw IP-adres controleren en mogelijk aanvullende informatievragen;
• uw account blokkeren indien u een VPN gebruiktom het IP-adres te wijzigen.

Top